REGLEMENT HARLAND AWARD ROMANPRIJS 2015

De Harland Award romanprijs is de bekroning voor verbeeldingsromans in het Nederlandse taalgebied, en werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. Onder verbeeldingsromans verstaan wij romans waarin elementen voorkomen die niet in de werkelijkheid (kunnen) bestaan. Daaronder vallen onder andere alle vormen van fantasy, horror, sciencefiction, supernatural en magisch realisme. De Harland Awards worden jaarlijks uitgereikt op het Gala van het Fantastische Boek.

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

1. De Harland Award romanprijs is een gejureerde literaire prijs voor de verbeeldingsgenres, onder auspiciën van de Stichting ter Bevordering van het Fantastische Genre. De Harland Award is bedoeld voor beste Nederlandstalige roman, waarbij de ingezonden boeken beoordeeld worden door een deskundige jury;
2. De Harland Award romanprijs heeft als doelen:

 • Het stimuleren van Nederlandstalige auteurs in het fantastische genre;
 • Het promoten en bekend maken van Nederlandstalige auteurs bij het grote publiek;
 • Het stimuleren van het fantastische genre en het aantrekkelijk maken van de genre voor boekhandel en publiek.

3. De bekroning bestaat uit 2.500 euro en een trofee voor de winnaar van de Harland Award romanprijs;
4. Juryleden en organisator(en) zijn uitgesloten van deelname.

KWALIFICATIES DEELNAME

5. Oorspronkelijk Nederlandstalige romans (onder romans verstaan wij boeken met een lengte van 40.000 woorden of meer) die tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 voor het eerst in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd, kunnen worden ingezonden door uitgeverij of auteur.
6. Deelnemende romans behoren tot de verbeeldingsliteratuur: fantasy, sciencefiction, horror, supernatural en magisch realisme in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.
7. Verhalenbundels, poëzie, kinderboeken (Young Adult is wel toegestaan) of titels die enkel als ebook zijn verschenen zijn van deelname uitgesloten. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.

INZENDEN

8. Elke titel dient in DRIEVOUD te worden ingezonden. De inzender verplicht zich bij deelname om, mocht de titel genomineerd zijn voor de shortlist, nog TWEE EXTRA exemplaren van de betreffende titel in te sturen.
9. Het is mogelijk voor uitgevers of auteurs om alle in aanmerking komende titels in één of meerdere pakketten toe te sturen, mits elke titel in drievoud aanwezig is.
10. Deelnemende titels kunnen vanaf 1 oktober 2015 worden ingezonden naar:

Harland Awards
Fossemaheerd 152
9737 KK Groningen

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

11. Elke inzending dient vergezeld te gaan van een brief met daarin de volgende informatie:

 • Onderwerp: Inzending(en) Harland Awards 2015;
 • Naam en adres van de contactpersoon, met tenminste een werkend e-mailadres;
 • (Een lijst met) de auteur(s) en titel(s) van de bijgevoegde roman(s);
 • Indien de inzending onderdeel is van een lopende romanserie (tweeluik, trilogie, etc), dient u zorg te dragen dat de jury voldoende context heeft om de roman goed te kunnen lezen.

12. De deadline voor inzenden is op 9 januari 2016 (datum poststempel).
13. De deelnamekosten bedragen €25,00 per titel.

Deelnamekosten moeten uiterlijk 9 januari 2016 naar onderstaand rekeningnummer overgemaakt zijn, onder vermelding van de titel en auteur van de inzending. Bij meerdere titels vermeldt u welke uitgever/inzender u bent. De organisatie houdt rekening met een uiterste afhandelingstermijn van de bank van vijf dagen daarna. Het rekeningnummer waar naartoe overgemaakt dient te worden is: NL28 INGB 0006 5260 64 t.a.v. Stichting ter Bevordering van het Fantastische Genre. Voor overmaking van buiten Nederland is het BIC nummer nodig. Voor deze rekening is dat: INGBNL2A.

VERLOOP

14. Uit alle inzendingen wordt een shortlist van vijf genomineerde Nederlandstalige titels gekozen door een onafhankelijke, deskundige jury. Deze shortlist wordt ruim voor de uitreiking bekend gemaakt. Alleen de titels op deze shortlist mogen zich ‘genomineerd voor de Harland Awards’ noemen.
15. Een onafhankelijke, deskundige jury kiest de winnaar. De prijzen worden uitgereikt op het Gala van het Fantastische Boek op 2 april 2016 in De Rode Hoed in Amsterdam. Van uitgevers wordt verwacht hun genomineerde auteurs te stimuleren daarbij aanwezig te zijn.

SLOTBEPALING

16. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Deelname aan de wedstrijd betekent acceptatie van deze reglementen.

TOELICHTING

 • Artikel 5. Alleen boeken die in 2015 voor het eerst gepubliceerd werden (in het Nederlands) kunnen meedingen naar de Harland Awards. Herdrukken, herziene edities en aangepaste uitgaven zijn nadrukkelijk van deelname uitgesloten.
 • Artikel 6. Er is geen voor eenieder eensluidende definitie van de genres fantasy, sciencefiction, horror en magisch realisme te geven, vandaar dat het onder het kopje ‘fantastiek’ in brede zin is gevangen.
 • Artikel 11. Romans die onderdeel zijn van een lopende serie (tweeluik, trilogie, etc) zijn toegestaan; weliswaar dient de inzender er zorg voor te dragen dat de jury de juiste context heeft deze te lezen. Veelvoorkomend is dat voorin deze romans bijvoorbeeld een samenvatting van eventuele voorgaande delen staat. Indien dat niet het geval is, dient u zelf een samenvatting van maximaal 1 pagina (in drievoud) bij te sturen.
 • Artikel 12. De binnenkomende deelnamegelden worden ingezet voor het dekken van administratieve kosten en om (een deel van) de prijzen van de Harland Awards te financieren.
  Het deelnamegeld wordt overgemaakt naar de rekening van de Stichting ter Bevordering van het Fantastische Genre, onder wiens auspiciën de Harland Awards vallen.
  Het BIC nummer is nodig voor een buitenlandse overboeking naar deze Nederlandse rekening. Navraag bij banken leverde op dat een overboeking (in elk geval vanuit België) geen meerkosten zou mogen opleveren (behalve die van binnenlands geldverkeer, die dus ook bij normale overboekingen gelden).
 • Artikel 14. De organisatie maakt afspraken met de uitgevers van genomineerde titels over het opstellen van persberichten en het leveren van bijgaand promotiemateriaal zodat de genomineerden zo goed mogelijk aandacht krijgen in de media en in de boekhandel.