Reglement PHP 2013

REGLEMENT PAUL HARLAND PRIJS 2013

Inclusief toelichting van een aantal artikelen onderaan

 

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

1. De Paul Harland Prijs (PHP) is een door de jury anoniem gejureerde verhalenwedstrijd voor de verbeeldingsgenres, bestaande uit twee onderdelen:

A. De algemene wedstrijd, waarbij de verhalen door voorselecteurs en een jury beoordeeld worden;

B. De W.J. Maryson Talent Award, waarbij een extra jurylid van uitgeverij Meulenhoff Boekerij de verhalen van auteurs tot 30 jaar beoordeelt. De leeftijd wordt bepaald op 1 juli 2013.

De Paul Harland Prijs heeft vier doelen:

 • Schrijvers uitdagen om een goed leesbaar en boeiend verhaal te schrijven;
 • Schrijvers helpen zich te ontwikkelen door iedere inzending te beoordelen en te voorzien van opbouwend commentaar;
 • De beste verhalen beschikbaar te maken voor een groter publiek;
 • De fantastische genres meer bekendheid en waardering geven.

De W.J. Maryson Talent Award heeft als aanvullende doelen:

 • Jonge schrijvers een alternatieve manier bieden om hun talent onder de aandacht van uitgeverij Meulenhoff Boekerij te brengen;
 • Het zijn van een kweekvijver van talent dat kan groeien tot regulier gepubliceerd auteur;
 • Het bieden van een professionele beoordeling van het winnende verhaal en uitgebreide, mondelinge redactionele feedback.

2. De prijzen zijn in elk geval: 750 euro voor de winnaar van de Paul Harland Prijs, 250 euro voor de winnaar van de W.J. Maryson Talent Award, alsmede redactionele feedback van Meulenhoff Boekerij, de NCSF premie van 150 euro voor het beste sciencefictionverhaal en 35 euro voor de hoogste stijger ten opzichte van de vorige editie, de Feniksprijs.

3. De hoofdprijs wordt verhoogd naar 1.000 euro als er meer dan 125 inzendingen zijn.

4. De Paul Harland Prijs wordt dit jaar georganiseerd door Martijn Lindeboom en Thomas Olde Heuvelt.

5. Juryleden (zowel van de voorselectie als van de eindjury, alsmede het extra jurylid) en organisator zijn uitgesloten van deelname.

 

INZENDINGEN

6. Per auteur kan men deelnemen met maximaal twee verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

7. Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction en horror in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.

8. Elk ingezonden verhaal is voorzien op de eerste bladzijde van de titel en een pseudoniem dat de ware identiteit van de auteur(s) effectief verhult. Deelnemers die twee verhalen insturen gebruiken twee verschillende pseudoniemen. Indien een deelnemer aan eerdere edities heeft meegedaan dienen de pseudoniemen allemaal anders te zijn.

9. De verhalen zijn in de Nederlandse taal geschreven, en tellen maximaal 10.000 woorden. De titel telt mee in dit woordaantal, het pseudoniem niet.

10. Deelnemende verhalen dienen anoniem beoordeeld te kunnen worden door de jury. Dat betekent dat de inzendingen niet zijn gepubliceerd op enig medium, in enige taal, vóór het tijdstip dat de winnaars bekend gemaakt worden. Ook mogen de verhalen niet zijn aangeboden ter publicatie of reeds bekend zijn bij een jurylid. Ook dient de deelnemer zeker te stellen dat op geen enkele wijze titel, pseudoniem of andere gegevens bekend zijn of worden gemaakt waardoor de beoordeling van zijn verhaal niet meer anoniem kan gebeuren. Dit op straffe van diskwalificatie. Hierover beslist de organisatie.

11. Indien een deelnemer mee wil dingen naar de W.J. Maryson Talent Award, dient hij of zij aan te tonen jonger te zijn dan 30 jaar op 1 juli 2013. Dit dient te gebeuren door de geboortedatum mee te zenden. Een verhaal dat door meerdere auteurs is geschreven kan alleen meedingen naar de W. J. Maryson Talent Award indien alle auteurs onder de 30 zijn op 1 juli 2013. De organisatie controleert de leeftijd van de deelnemer(s) en zendt alle daarvoor in aanmerking komende verhalen naar het extra jurylid van Meulenhoff Boekerij.

12. Elk verhaal heeft paginanummering, en is gezet op A4-formaat met regelafstand 1,5, corps 11-12 en kantlijnen van minimaal 2,5 cm. De deelnemer levert de verhalen in digitale vorm aan, uitsluitend in Word (.doc/ .docx) of Rich Text Format (.rtf).

 

WEDSTRIJDVERLOOP

13. Inzenden kan vanaf april 2013.

14. De deadline is op 1 juli 2013 om middernacht (aan het einde van de dag).

15. Schrijvers sturen hun verhaal per e-mail naar de organisatie. Per e-mail slechts één verhaal. Dus als er twee verhalen ingezonden worden, twee e-mails met bijlage. Het e-mail adres is: organisator@paulharlandprijs.eu

16. De inzending bestaat uit:

 • E-mail: de e-mail bevat de volgende informatie:

o Onderwerp: inzending PHP 2013;

o naam en adres van de auteur(s) van het bijgevoegde verhaal;

o de titel van het bijgevoegde verhaal;

o het gebruikte pseudoniem voor het bijgevoegde verhaal;

o indien relevant de geboortedatum/data van de auteur(s) ten behoeve van de W. J. Maryson Talent Award.

 • Verhaal: Voeg het verhaal zelf als attachment aan de email toe. Dit verhaal moet volledig geanonimiseerd zijn (dus ook in ‘eigenschappen’ e.d.). Het verhaal is enkel voorzien van een titel en een uniek pseudoniem.

17. De deelnamekosten bedragen per verhaal €10,00 .
Deelnamekosten moeten overgemaakt worden onder vermelding van de titel van het verhaal/ de verhalen en het gebruikte pseudoniem/ de gebruikte pseudoniemen. Dit kan op rekeningnummer 2355808 t.n.v. Lindeboom Concepten (te Groningen). Voor overmaking zijn deze nummers relevant:

 • IBAN: NL19INGB0002355808
 • BIC: INGBNL2A

18. Deelnemende verhalen moeten uiterlijk maandag 1 juli 2013 (voor middernacht, einde van de dag, digitaal tijdsstempel) in het bezit zijn van de organisatie. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

19. De deelnamekosten moeten uiterlijk maandag 1 juli 2013 overgemaakt zijn en het deelnamegeld moet binnen vijf dagen daarna binnenkomen.

20. Deelnemers die insturen voor de Paul Harland Prijs dingen automatisch mee naar nevenprijzen en –premies, met uitzondering van de W.J. Maryson Talent Award, daarvoor dient de deelnemer jonger dan 30 jaar te zijn, zie artikel 11.

21. Indien een deelnemer bij inzending expliciet aangeeft niet mee te willen dingen naar een bepaalde nevenprijs of -premie, zal de organisatie die wens respecteren.

22. De verhalen worden anoniem gejureerd. De koppeling deelnemer/ verhaal is tot na het uitrekenen van de rangorde niet bekend bij de juryleden.

23. De jurering vindt plaats in twee rondes. In de voorselectie selecteren juryleden de verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Zij voorzien alle verhalen die niet doorgaan naar de tweede ronde van commentaar, dat wordt opgenomen in het juryrapport.

24. Alle verhalen van de eerste ronde die daarvoor in aanmerking komen (zie artikel 11), worden ook beoordeeld door een vertegenwoordiger van uitgeverij Meulenhoff Boekerij in het kader van de W.J. Maryson Talent Award, tenzij artikel 21 van toepassing is.

25. De verhalen die doorgaan naar de tweede ronde worden beoordeeld door andere juryleden. De juryleden voorzien alle verhalen die doorgaan naar de tweede ronde van commentaar, dat wordt opgenomen in het juryrapport.

26. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking (indien mogelijk), en gepubliceerd op de officiële website van de Paul Harland Prijs.

 

PUBLICATIES

27. De organisatie stelt een digitaal juryrapport samen, een verslag met commentaar op de individuele inzendingen. Iedere deelnemer en medewerker krijgt een juryrapport met daarin de jurybeoordelingen van alle deelnemende verhalen. Aan dit juryrapport kunnen desgewenst de ingezonden verhalen toegevoegd worden, ter bevordering van het leereffect van het juryrapport. Over dit laatste beslist de organisatie.

28. De organisatie spant zich in om een aantal hoog geëindigde verhalen uit de Paul Harland Prijs 2013 te publiceren. De vorm (papier, digitaal of anderszins), vormgeving, inhoud en medium van deze publicatie is naar inzicht van de organisatie.

29. Deelnemers geven door inzending toestemming om het deelnemende verhaal kosteloos, eenmalig en onder behoud van alle andere rechten te doen publiceren.

30. De organisatie is niet verplicht voor publicatie in de in artikel 28 bedoelde publicatie een vergoeding te betalen aan de auteurs.

31. De organisatie heeft het recht om de verhalen te (doen) corrigeren met het oog op de in artikel 28 bedoelde publicatie, zonder overleg met de auteur(s) van de betreffende verhalen. De organisatie heeft het recht om de verhalen te (doen) redigeren met het oog op de in artikel 28 bedoelde publicatie, in overleg met de auteur(s) van de betreffende verhalen.

32. Het auteursrecht op de inhoud van het juryrapport behoort toe aan de afzonderlijke auteurs (juryleden en organisator). Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs, ook in geval van de in artikel 28 bedoelde publicatie.

 

SLOTBEPALING

33. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Deelname aan de wedstrijd impliceert acceptatie van deze reglementen.

 

TOELICHTING

Artikel 1. De W.J. Maryson Talent Award was in 2011 een nieuw onderdeel van de wedstrijd. Na uitgebreide evaluatie is besloten om in 2012 een enigszins gewijzigde opzet te hanteren, die in 2013 ook van toepassing is, waarbij gefocust wordt op ‘jong talent’. Jong talent tussen aanhalingstekens, omdat het een term is die zeer voor discussie vatbaar is. Daarom is de knoop doorgehakt en is bepaald dat de leeftijdsgrens 30 jaar is. Dit wordt gemeten op 1 juli 2013, de deadline voor inzending. Dus wordt een deelnemer op 9 juli 2013 30 dan komt hij of zij in aanmerking voor de W.J. Maryson Talent Award, wordt hij of zij 30 op 1 juli, dan niet.

Wim Stolk (W.J. Maryson) was er erg op gebrand om jonge aspirant schrijvers de goede kant op te helpen, vandaar dat er voor een leeftijdsgrens is gekozen. Zo’n grens is altijd arbitrair en kan oneerlijk aanvoelen, maar dat zou ook zo zijn bij 25 of 35.

Artikel 2. Dit zijn de gegarandeerde prijzen. Indien financieel mogelijk wordt er ook 100 euro voor de tweede plaats en 50 euro voor de derde plaats uitgereikt (in de 2012 editie was dit mogelijk door een donatie van auteur Adrian Stone). De organisatie streeft er naar om aanvullende prijzen voor elkaar te krijgen. Deze prijzen zijn altijd bedoeld om de deelnemers verder te helpen, zij het monetair, zij het in ondersteuning op wat voor manier dan ook.

Artikel 3. Om deelname en promotie van de wedstrijd te stimuleren wordt de hoofdprijs verhoogd bij 125 inzendingen of meer.

Artikel 7. Er is geen voor eenieder eensluidende definitie van de genres fantasy, sciencefiction en horror te geven, vandaar dat het onder het kopje ‘fantastiek’ in brede zin is gevangen. De organisatie doet zijn best het speelveld te schetsen, zonder de grenzen er van vast te stellen. Verhalen zonder of met weinig genre-eigenschappen maken waarschijnlijk minder kans.

Artikel 11. De anonieme beoordeling van de verhalen komt niet in gevaar, aangezien het jurylid namens uitgeverij Meulenhoff Boekerij enkel de verhalen die in aanmerking komen doorgestuurd krijgt, niet de geboortedata (voor zover daar al iets uit op te maken zou zijn).

Artikel 12. De regels voor de opmaak zijn bedoeld om afdrukken, indien door juryleden gewenst, zo gemakkelijk mogelijk te maken. De marges dienen om gemakkelijk aantekeningen te kunnen maken.

Artikel 17. De binnenkomende deelnamegelden worden ingezet om de hoofdprijs te financieren en om de Paul Harland Dag (indien mogelijk) te organiseren. Bij veel inzendingen (vanaf 125) wordt met het deelnamegeld ook de hoofdprijs verhoogd tot 1.000 euro (zie artikel 3).

De IBAN en BIC (vroeger SWIFT) nummers zijn nodig voor een buitenlandse overboeking naar deze Nederlandse rekening. Navraag bij banken leverde op dat een overboeking (in elk geval vanuit België) geen meerkosten zou mogen opleveren (behalve die van binnenlands geldverkeer, die dus ook bij normale overboekingen gelden).

Artikel 19. Omdat bankoverschrijvingen in het weekend mogelijk te laat binnenkomen bij de organisatie, zeker als het een overboeking vanuit het buitenland is, is er een veiligheidsmarge ingebouwd. Dit neemt niet weg dat het deelnamegeld alsnog op tijd binnen moet zijn, dus maak het geld op tijd over.

Artikel 21. Indien een deelnemer niet in aanmerking wenst te komen voor een bepaalde deelprijs, dient hij of zij dat expliciet aan te geven richting organisatie. Dit hoeft niet voor de W.J. Maryson Talent Award, aangezien het niet opgeven van een geboortedatum automatisch inhoudt dat iemand niet kan (want ouder dan 30) of wil meedingen naar deze prijs.

Artikel 24. Het jurylid voor de W.J. Maryson Talent Award beoordeelt alle verhalen die in aanmerking komen.

Artikel 26. Er wordt geen shortlist of overzicht van hoog geëindigde verhalen bekend gemaakt, voorafgaand aan de uitreiking. Dit om de spanning voor eenieder hoog te houden tot en met de uitreiking.

Artikel 29. Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om geen toestemming te geven voor publicatie van het verhaal door de organisatie. Publicatie is feitelijk een extra prijs.

Artikel 31. Onder corrigeren wordt enkel het herstellen van evidente fouten verstaan. Redigeren gaat verder en gaat in overleg met de auteur.