REGLEMENT PAUL HARLAND PRIJS 2013

Inclusief toelichting van een aantal artikelen onderaan

 

DOELSTELLING EN ORGANISATIE

1. De Paul Harland Prijs (PHP) is een door de jury anoniem gejureerde verhalenwedstrijd voor de verbeeldingsgenres, bestaande uit twee onderdelen:

A. De algemene wedstrijd, waarbij de verhalen door voorselecteurs en een jury beoordeeld worden;

B. De W.J. Maryson Talent Award, waarbij een extra jurylid van uitgeverij Meulenhoff Boekerij de verhalen van auteurs tot 30 jaar beoordeelt. De leeftijd wordt bepaald op 1 juli 2013.

De Paul Harland Prijs heeft vier doelen:

 • Schrijvers uitdagen om een goed leesbaar en boeiend verhaal te schrijven;
 • Schrijvers helpen zich te ontwikkelen door iedere inzending te beoordelen en te voorzien van opbouwend commentaar;
 • De beste verhalen beschikbaar te maken voor een groter publiek;
 • De fantastische genres meer bekendheid en waardering geven.

De W.J. Maryson Talent Award heeft als aanvullende doelen:

 • Jonge schrijvers een alternatieve manier bieden om hun talent onder de aandacht van uitgeverij Meulenhoff Boekerij te brengen;
 • Het zijn van een kweekvijver van talent dat kan groeien tot regulier gepubliceerd auteur;
 • Het bieden van een professionele beoordeling van het winnende verhaal en uitgebreide, mondelinge redactionele feedback.

2. De prijzen zijn in elk geval: 750 euro voor de winnaar van de Paul Harland Prijs, 250 euro voor de winnaar van de W.J. Maryson Talent Award, alsmede redactionele feedback van Meulenhoff Boekerij, de NCSF premie van 150 euro voor het beste sciencefictionverhaal en 35 euro voor de hoogste stijger ten opzichte van de vorige editie, de Feniksprijs.

3. De hoofdprijs wordt verhoogd naar 1.000 euro als er meer dan 125 inzendingen zijn.

4. De Paul Harland Prijs wordt dit jaar georganiseerd door Martijn Lindeboom en Thomas Olde Heuvelt.

5. Juryleden (zowel van de voorselectie als van de eindjury, alsmede het extra jurylid) en organisator zijn uitgesloten van deelname.

 

INZENDINGEN

6. Per auteur kan men deelnemen met maximaal twee verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

7. Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction en horror in brede zin. In geval van twijfel over geschiktheid voor deelname beslist de organisatie.

8. Elk ingezonden verhaal is voorzien op de eerste bladzijde van de titel en een pseudoniem dat de ware identiteit van de auteur(s) effectief verhult. Deelnemers die twee verhalen insturen gebruiken twee verschillende pseudoniemen. Indien een deelnemer aan eerdere edities heeft meegedaan dienen de pseudoniemen allemaal anders te zijn.

9. De verhalen zijn in de Nederlandse taal geschreven, en tellen maximaal 10.000 woorden. De titel telt mee in dit woordaantal, het pseudoniem niet.

10. Deelnemende verhalen dienen anoniem beoordeeld te kunnen worden door de jury. Dat betekent dat de inzendingen niet zijn gepubliceerd op enig medium, in enige taal, vóór het tijdstip dat de winnaars bekend gemaakt worden. Ook mogen de verhalen niet zijn aangeboden ter publicatie of reeds bekend zijn bij een jurylid. Ook dient de deelnemer zeker te stellen dat op geen enkele wijze titel, pseudoniem of andere gegevens bekend zijn of worden gemaakt waardoor de beoordeling van zijn verhaal niet meer anoniem kan gebeuren. Dit op straffe van diskwalificatie. Hierover beslist de organisatie.

11. Indien een deelnemer mee wil dingen naar de W.J. Maryson Talent Award, dient hij of zij aan te tonen jonger te zijn dan 30 jaar op 1 juli 2013. Dit dient te gebeuren door de geboortedatum mee te zenden. Een verhaal dat door meerdere auteurs is geschreven kan alleen meedingen naar de W. J. Maryson Talent Award indien alle auteurs onder de 30 zijn op 1 juli 2013. De organisatie controleert de leeftijd van de deelnemer(s) en zendt alle daarvoor in aanmerking komende verhalen naar het extra jurylid van Meulenhoff Boekerij.

12. Elk verhaal heeft paginanummering, en is gezet op A4-formaat met regelafstand 1,5, corps 11-12 en kantlijnen van minimaal 2,5 cm. De deelnemer levert de verhalen in digitale vorm aan, uitsluitend in Word (.doc/ .docx) of Rich Text Format (.rtf).

 

WEDSTRIJDVERLOOP

13. Inzenden kan vanaf april 2013.

14. De deadline is op 1 juli 2013 om middernacht (aan het einde van de dag).

15. Schrijvers sturen hun verhaal per e-mail naar de organisatie. Per e-mail slechts één verhaal. Dus als er twee verhalen ingezonden worden, twee e-mails met bijlage. Het e-mail adres is: organisator@paulharlandprijs.eu

16. De inzending bestaat uit:

 • E-mail: de e-mail bevat de volgende informatie:

o Onderwerp: inzending PHP 2013;

o naam en adres van de auteur(s) van het bijgevoegde verhaal;

o de titel van het bijgevoegde verhaal;

o het gebruikte pseudoniem voor het bijgevoegde verhaal;

o indien relevant de geboortedatum/data van de auteur(s) ten behoeve van de W. J. Maryson Talent Award.

 • Verhaal: Voeg het verhaal zelf als attachment aan de email toe. Dit verhaal moet volledig geanonimiseerd zijn (dus ook in ‘eigenschappen’ e.d.). Het verhaal is enkel voorzien van een titel en een uniek pseudoniem.

17. De deelnamekosten bedragen per verhaal €10,00 .
Deelnamekosten moeten overgemaakt worden onder vermelding van de titel van het verhaal/ de verhalen en het gebruikte pseudoniem/ de gebruikte pseudoniemen. Dit kan op rekeningnummer 2355808 t.n.v. Lindeboom Concepten (te Groningen). Voor overmaking zijn deze nummers relevant:

 • IBAN: NL19INGB0002355808
 • BIC: INGBNL2A

18. Deelnemende verhalen moeten uiterlijk maandag 1 juli 2013 (voor middernacht, einde van de dag, digitaal tijdsstempel) in het bezit zijn van de organisatie. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

19. De deelnamekosten moeten uiterlijk maandag 1 juli 2013 overgemaakt zijn en het deelnamegeld moet binnen vijf dagen daarna binnenkomen.

20. Deelnemers die insturen voor de Paul Harland Prijs dingen automatisch mee naar nevenprijzen en –premies, met uitzondering van de W.J. Maryson Talent Award, daarvoor dient de deelnemer jonger dan 30 jaar te zijn, zie artikel 11.

21. Indien een deelnemer bij inzending expliciet aangeeft niet mee te willen dingen naar een bepaalde nevenprijs of -premie, zal de organisatie die wens respecteren.

22. De verhalen worden anoniem gejureerd. De koppeling deelnemer/ verhaal is tot na het uitrekenen van de rangorde niet bekend bij de juryleden.

23. De jurering vindt plaats in twee rondes. In de voorselectie selecteren juryleden de verhalen die doorgaan naar de tweede ronde. Zij voorzien alle verhalen die niet doorgaan naar de tweede ronde van commentaar, dat wordt opgenomen in het juryrapport.

24. Alle verhalen van de eerste ronde die daarvoor in aanmerking komen (zie artikel 11), worden ook beoordeeld door een vertegenwoordiger van uitgeverij Meulenhoff Boekerij in het kader van de W.J. Maryson Talent Award, tenzij artikel 21 van toepassing is.

25. De verhalen die doorgaan naar de tweede ronde worden beoordeeld door andere juryleden. De juryleden voorzien alle verhalen die doorgaan naar de tweede ronde van commentaar, dat wordt opgenomen in het juryrapport.

26. De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking (indien mogelijk), en gepubliceerd op de officiële website van de Paul Harland Prijs.

 

PUBLICATIES

27. De organisatie stelt een digitaal juryrapport samen, een verslag met commentaar op de individuele inzendingen. Iedere deelnemer en medewerker krijgt een juryrapport met daarin de jurybeoordelingen van alle deelnemende verhalen. Aan dit juryrapport kunnen desgewenst de ingezonden verhalen toegevoegd worden, ter bevordering van het leereffect van het juryrapport. Over dit laatste beslist de organisatie.

28. De organisatie spant zich in om een aantal hoog geëindigde verhalen uit de Paul Harland Prijs 2013 te publiceren. De vorm (papier, digitaal of anderszins), vormgeving, inhoud en medium van deze publicatie is naar inzicht van de organisatie.

29. Deelnemers geven door inzending toestemming om het deelnemende verhaal kosteloos, eenmalig en onder behoud van alle andere rechten te doen publiceren.

30. De organisatie is niet verplicht voor publicatie in de in artikel 28 bedoelde publicatie een vergoeding te betalen aan de auteurs.

31. De organisatie heeft het recht om de verhalen te (doen) corrigeren met het oog op de in artikel 28 bedoelde publicatie, zonder overleg met de auteur(s) van de betreffende verhalen. De organisatie heeft het recht om de verhalen te (doen) redigeren met het oog op de in artikel 28 bedoelde publicatie, in overleg met de auteur(s) van de betreffende verhalen.

32. Het auteursrecht op de inhoud van het juryrapport behoort toe aan de afzonderlijke auteurs (juryleden en organisator). Het auteursrecht van de inzendingen blijft bij de afzonderlijke auteurs, ook in geval van de in artikel 28 bedoelde publicatie.

 

SLOTBEPALING

33. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Deelname aan de wedstrijd impliceert acceptatie van deze reglementen.

 

TOELICHTING

Artikel 1. De W.J. Maryson Talent Award was in 2011 een nieuw onderdeel van de wedstrijd. Na uitgebreide evaluatie is besloten om in 2012 een enigszins gewijzigde opzet te hanteren, die in 2013 ook van toepassing is, waarbij gefocust wordt op ‘jong talent’. Jong talent tussen aanhalingstekens, omdat het een term is die zeer voor discussie vatbaar is. Daarom is de knoop doorgehakt en is bepaald dat de leeftijdsgrens 30 jaar is. Dit wordt gemeten op 1 juli 2013, de deadline voor inzending. Dus wordt een deelnemer op 9 juli 2013 30 dan komt hij of zij in aanmerking voor de W.J. Maryson Talent Award, wordt hij of zij 30 op 1 juli, dan niet.

Wim Stolk (W.J. Maryson) was er erg op gebrand om jonge aspirant schrijvers de goede kant op te helpen, vandaar dat er voor een leeftijdsgrens is gekozen. Zo’n grens is altijd arbitrair en kan oneerlijk aanvoelen, maar dat zou ook zo zijn bij 25 of 35.

Artikel 2. Dit zijn de gegarandeerde prijzen. Indien financieel mogelijk wordt er ook 100 euro voor de tweede plaats en 50 euro voor de derde plaats uitgereikt (in de 2012 editie was dit mogelijk door een donatie van auteur Adrian Stone). De organisatie streeft er naar om aanvullende prijzen voor elkaar te krijgen. Deze prijzen zijn altijd bedoeld om de deelnemers verder te helpen, zij het monetair, zij het in ondersteuning op wat voor manier dan ook.

Artikel 3. Om deelname en promotie van de wedstrijd te stimuleren wordt de hoofdprijs verhoogd bij 125 inzendingen of meer.

Artikel 7. Er is geen voor eenieder eensluidende definitie van de genres fantasy, sciencefiction en horror te geven, vandaar dat het onder het kopje ‘fantastiek’ in brede zin is gevangen. De organisatie doet zijn best het speelveld te schetsen, zonder de grenzen er van vast te stellen. Verhalen zonder of met weinig genre-eigenschappen maken waarschijnlijk minder kans.

Artikel 11. De anonieme beoordeling van de verhalen komt niet in gevaar, aangezien het jurylid namens uitgeverij Meulenhoff Boekerij enkel de verhalen die in aanmerking komen doorgestuurd krijgt, niet de geboortedata (voor zover daar al iets uit op te maken zou zijn).

Artikel 12. De regels voor de opmaak zijn bedoeld om afdrukken, indien door juryleden gewenst, zo gemakkelijk mogelijk te maken. De marges dienen om gemakkelijk aantekeningen te kunnen maken.

Artikel 17. De binnenkomende deelnamegelden worden ingezet om de hoofdprijs te financieren en om de Paul Harland Dag (indien mogelijk) te organiseren. Bij veel inzendingen (vanaf 125) wordt met het deelnamegeld ook de hoofdprijs verhoogd tot 1.000 euro (zie artikel 3).

De IBAN en BIC (vroeger SWIFT) nummers zijn nodig voor een buitenlandse overboeking naar deze Nederlandse rekening. Navraag bij banken leverde op dat een overboeking (in elk geval vanuit België) geen meerkosten zou mogen opleveren (behalve die van binnenlands geldverkeer, die dus ook bij normale overboekingen gelden).

Artikel 19. Omdat bankoverschrijvingen in het weekend mogelijk te laat binnenkomen bij de organisatie, zeker als het een overboeking vanuit het buitenland is, is er een veiligheidsmarge ingebouwd. Dit neemt niet weg dat het deelnamegeld alsnog op tijd binnen moet zijn, dus maak het geld op tijd over.

Artikel 21. Indien een deelnemer niet in aanmerking wenst te komen voor een bepaalde deelprijs, dient hij of zij dat expliciet aan te geven richting organisatie. Dit hoeft niet voor de W.J. Maryson Talent Award, aangezien het niet opgeven van een geboortedatum automatisch inhoudt dat iemand niet kan (want ouder dan 30) of wil meedingen naar deze prijs.

Artikel 24. Het jurylid voor de W.J. Maryson Talent Award beoordeelt alle verhalen die in aanmerking komen.

Artikel 26. Er wordt geen shortlist of overzicht van hoog geëindigde verhalen bekend gemaakt, voorafgaand aan de uitreiking. Dit om de spanning voor eenieder hoog te houden tot en met de uitreiking.

Artikel 29. Vanaf 2013 is het niet meer mogelijk om geen toestemming te geven voor publicatie van het verhaal door de organisatie. Publicatie is feitelijk een extra prijs.

Artikel 31. Onder corrigeren wordt enkel het herstellen van evidente fouten verstaan. Redigeren gaat verder en gaat in overleg met de auteur.


COMMENTS77

 1. Is het accepteren van een PDF nu echt teveel gevraagd? Dat lijkt me tegenwoordig het standaardformaat. Kennelijk zit de jury nog in het fantasy-tijdperk en niet het SF-tijdperk. :-p Als ik ooit in de jury kom, zal ik ervoor pleiten. 🙂

  Ach, ik ga in ieder geval meedoen dit jaar, dus bedankt voor het organiseren en voor de heldere regels en uitleg!

  • Hoi Maurits,

   Gaaf dat je meedoet! En leuk je waardering te lezen.

   Ik heb nog nooit eerder gehoord dat pdf het standaardformaat zou zijn (en ik ben meer sfminded dan fantasy). Vroeger mocht het wel, we hebben het afgeschaft omdat je met elk ander format dat je toelaat, ook weer met andere anonimiteitssettingen te maken hebt en op andere manieren wordcounts kunt bekijken. Vandaar Word of RTF.

   Groeten,

   Martijn Lindeboom
   co-organisator PHP 2013

 2. Kost het nou echt geld om mee te doen?

  • Hallo Liona,

   Inderdaad, het kost geld om mee te doen, namelijk 10 euro per verhaal. Ik zag net ook je tweet en het antwoord van @Boekerij. Dat klopt dus niet. Excuses voor de miscommunicatie.
   Het is heel gebruikelijk dat een wedstrijd inschrijfgeld vraagt. Daarmee kunnen de prijzen (in totaal zo’n 1.500 euro), de organisatiekosten, de huur van de locatie voor de Paul Harland Dag enzovoort betaald worden. Zonder inschrijfgeld, zou er niets te winnen zijn en zou er geen uitreiking georganiseerd kunnen worden. Vandaar.

   Groeten,

   Martijn Lindeboom
   co-organisator PHP 2013

 3. Logisch natuurlijk. Leuke wedstrijd! Er is toch geen minimum leeftijd om mee te doen? (Ben pas 15 jaar)

  • Nee, er is geen minimumleeftijd.
   Het jurycommentaar en de workshops tijdens de uitreiking (op de Paul Harland Dag) zijn erg nuttig en leerzaam. En wie weet gooi je hoge ogen bij de W.J. Maryson Talent Award of zelfs de PHP zelf.

   Veel succes Liona!

  • Hey Liona,

   Ik ben ook 15 jaar (tijdens de uitreiking inmiddels 16) en ik doe dit jaar voor de 2e keer mee. Fijn dat er deze keer iemand van mijn leeftijd mee doet dat miste ik de vorige keer wel. Ik hoop je dus ook te ontmoeten op de PHP-dag.

   Groetjes Brittney

   • Hoi Britney,

    Dat hoop ik natuurlijk ook. Ik schrijf al best lang, maar vanaf dit jaar vind ik dat ik het ook redelijk goed kan. Afgelopen september had ik een manuscript opgestuurd naar een uitgever. Maar die is helaas afgewezen. Ze zeiden dat ik talent had en door moest gaan, maar ik wist nooit van wedstrijden af. Tot nu toe dan. Schrijven is gewoon hartstikke leuk, maar ik zou zo graag anderen blij willen maken met mijn eigen verhalen.
    1 juli 2013 wordt ik ook zestien. Een leeftijd waarop je echt wel mooi verhalen kunt vertellen. Ze moeten alleen opgemerkt worden.

    Groetjes,
    Liona

 4. Dankje, maar nog een vraagje. Kan het beter even voor de zekerheid vragen, dan dat ik het straks verkeerd doe. Ik begrijp niet helemaal wat er wordt bedoeld met “pseudoniem”.. Is dat je naam die je wilt gebruiken als schrijver, voor het inleveren van je werk of is het iets anders?

  • Het gaat om een eenmalig pseudoniem. Dus niet een die je later ook wilt gebruiken. Als je volgend jaar weer meedoet, heb je n nieuwe nodig. En als je nu met twee verhalen meedoet, heb je twee verschillende nodig. En ze moeten dus niet tot jou te herleiden zijn.
   Ik denk dat ze voornamelijk er zijn voor als twee mensen een verhaal insturen met dezelfde titel. Aan de hand van het pseudoniem vallen ze dan bij de ranglijst makkelijk uit elkaar te houden.

 5. Dit verhaal moet volledig geanonimiseerd zijn (dus ook in ‘eigenschappen’ e.d.). Het verhaal is enkel voorzien van een titel en een uniek pseudoniem.

  Deze zin begrijp ik niet. Welke eigenschappen bedoelen jullie dan?

  Groetjes Ikke

  • Als je in ‘document openen’ met de rechter muisknop op je verhaal klikt, krijg je een menu (in Word). Onderaan staat ‘Eigenschappen’. Klik dat aan en je krijgt een overzicht van de gegevens die aan je verhaal hangen. Klik door naar het tabblad ‘Details’. Daar zie je o.a. ‘Oorsprong’ en ‘Inhoud’ van je document. Meestal staat daar je eigen naam, of de naam van de computer. Die moeten dus gewist worden, want anders krijgen nieuwsgierige juryleden misschien je ware identiteit te zien. Onderaan het tabblad staat de optie tot wissen. Wis alle gegevens, dan zit je goed. Opslaan en voordat je het verhaal inzendt: nog een keertje controleren of je naam er niet weer terug in gezet is door de computer.

   Lijkt een heel gedoe, maar het hoort bij een écht anonieme inzending en uiteindelijk valt het wel mee.

   Succes!

   • Het werkt niet, alles blijft gewoon staan.

   • Je kunt ook je bestand opslaan op een USB-stick, in een map met een nietszeggende naam, of met de naam ‘de PHP 2013’.
    Als je vervolgens vanaf de USB-stick je bestand verzendt, hoef je niets te wissen bij ‘eigenschappen’.

    Groetjes

    • Nee. In een Word bestand staan dingen als naam van de auteur. Die moet je echt weghalen en dat heeft niets met USB-stickies of harde schijf te maken.

     • Klopt. Maar bij de eigenschappem staat er auteur en dan vaak de naam van het acount op je computer. Als je Jan heet en je account ook dan staat er bij auteur dus jan. als je het op een usb zet dan is dat dus niet.

 6. En dan heb ik nog een vraag (of dit de laatste is weet ik niet), maar wat bedoelen jullie hiermee?

  Deelnemende verhalen behoren tot de fantastiek: fantasy, sciencefiction en horror in brede zin.

  dat er fantasy, sciencefiction en horror in één verhaal zit? :-O

  • Beste Ikke,

   Nee, het hoeft geen combinatie van alle (sub)genres te zijn. Het gaat erom dat het verhaal tot de fantastiek behoort, een fantastisch element heeft. De variaties zijn eindeloos, net als de fantasie.

 7. Sorry Martijn, ik blijf bezig, maar ik heb nog een vraag:

  een pseudoniem dat de ware identiteit van de auteur(s) effectief verhult.

  Niet helemaal duidelijk….

  • Geen probleem.
   Elk verhaal dat ingezonden wordt, moet voorzien zijn van een uniek en ontraceerbaar pseudoniem. Dus niet een woord of naam die je vaker gebruikt, of die makkelijk aan jou te linken is. Ook niet een pseudoniem dat je eerder hebt gebruikt. De jury moet door het pseudoniem op geen enkele manier op het spoor van jouw identiteit gezet worden. Dit om anonieme beoordeling te garanderen.

 8. Bedankt voor het antwoord, ik dacht juist de hele tijd dat je een pseudoniem moest hebben dat je identiteit juist wel een beetje onthuld, maar goed dat ik het gevraagd heb! En ja, ik heb nog een vraag:

  Indien een deelnemer mee wil dingen naar de W.J. Maryson Talent Award, dient hij of zij aan te tonen jonger te zijn dan 30 jaar op 1 juli 2013. Dit dient te gebeuren door de geboortedatum mee te zenden.

  Waar moet ik mijn geboortedatum dan neerzetten? In het verhaal of in de mail naar jullie organisatie?

  In ieder geval vind ik het fijn dat u me wel nog steeds wilt helpen. Bedankt daarvoor.

  Groetjes Ikke

  • We doen het graag, daar zijn we de organisatie voor. Misschien handig om een FAQ samen te gaan stellen 😉

   De geboortedatum voor de WJMTA moet alleen in de mail opgenomen worden (zie ook artikel 16).

   Succes!

 9. Heb zojuist geprobeerd om de eigenschappen te verwijderen, maar mijn computernaam blijft gewoon staan en daar staat ook geen selectievakje voor. Hoe kan dit?

  • Bij de computernaam geeft hij de computer aan waarop het document is geopend, volgens mij. Dat geeft dus niet, want de organisatie slaat het verhaal op, zodat onze computernaam daar komt te staan, voordat de verhalen door gaan naar de jury.
   Is de rest wissen wel gelukt?

 10. De rest van het wissen is wel gelukt, bedankt voor het antwoord!

  Alleen de woordentelling bij eigenschappen klopt niet. Hij telt er in dat venster zeker 2000 minder dan in het document zelf…

  • Komt vast goed. Na al deze vragen lukt het ongetwijfeld om een geldige inzending te verzorgen.

 11. Daar twijfel ik niet meer aan! Welke betalingsmethode dient bij jullie toegepast te worden?

 12. Ik bedoel, hoe maak ik het over? Via internet of acceptgiro?

  • Er staat “Deelnamekosten moeten overgemaakt worden”. Lijkt mij een actieve handeling. Er staat niet “Bij deelname ontvang je vanzelf een acceptgiro in je brievenbus, waarop je enkel nog een krabbel hoeft te zetten.”.
   Ik denk dat het de organisatie een worst zal wezen of je het via internetbankieren of via een bankoverschrijfboekje overmaakt, zolang het maar (op tijd) gebeurt.
   Dus doe het zoals jij het prettig vindt. Gebruik alleen wel de juiste gegevens (en de juiste omschrijving).

  • Zoals Saskia zegt: zorg dat het op tijd bij ons is, dan is het goed.

 13. En er staat dat de titel op de eerste pagina moet staan, met het pseudoniem. Betekent het dan dat het verhaal op de tweede pagina begint? En moeten de titel en/of het pseudoniem ook op lettergrootte 11-12 staan?

  • Titel en pseudoniem mogen afwijkend zijn, maar hou het rustig. Of je op eerste of tweede pagina begint met het verhaal mag je zelf weten.

 14. Beste Martijn,

  Zoals je misschien nog weet heb ik vorig jaar ook mee gedaan. Moet ik nu voor dit jaar weer een nieuw pseudoniem? ik hoop dat ik het verhaal op tijd af heb want ik heb er weer heel erg zin in!

  Groetjes Brittney

  • Beste Brittney,

   Ja, voor elk verhaal en elke editie moet je een apart pseudoniem kiezen, anders zou de jury je kunnen herkennen van vorig jaar.

   Natuurlijk weet ik nog dat je vorig jaar meedeed. Geweldig dat je weer meedoet! Doorzettingsvermogen is een heel belangrijke eigenschap voor een schrijver. Heel veel succes en plezier met schrijven.

   Groeten,

   Martijn

 15. Okee bedankt, ik ga eens beginnen!

 16. Ik heb nog één vraag: als je geld over hebt gemaakt, krijg je daar dan ook nog bericht van als de organisatie het binnen heeft? Want het kan natuurlijk altijd zo zijn dat of de bank een foutje maakt, of er gaat iets anders mis.

  • De ontvangst van het verhaal wordt bevestigd. Als het geld dan ook al binnen is, wordt dat er bij vermeld. Zo niet, dan krijg je daarvan niet apart een ontvangstbevestiging. Wel is het zo dat ik op de sluitingsdatum alles nog een keer controleer en als er dan iets mis is met de betaling, dan neem ik contact op. Als daarna ook geen betaling plaatsvindt, wordt een verhaal gediskwalificeerd. Dat is in de afgelopen jaren één keer voorgekomen.

   Kortom: don’t worry, komt goed.

 17. Martijn, super bedankt voor al je antwoorden! Nu kan er niets meer misgaan. Ik ga ervoor!

 18. Tijdens het schrijven, is mij nog iets te binnen geschoten, wat ik toch graag even zou willen vragen.
  Namelijk: Als je je verhaal op stuurt via de mail, dan is toch je e-mail adres te zien. In mijn e-mail adres staat bijvoorbeeld mijn voornaam. Dan zouden jullie er toch achter kunnen komen, wie de schrijver is van het meegestuurde verhaal?

  • Nee, want alleen de organisator (Martijn) ziet je e-mail. Hij haalt het verhaal uit de mail en stuurt alleen dat file naar de jury en/of voorselecteurs.

   Maak je geen zorgen, het gaat echt goed.

  • N.N. heeft het helemaal bij het rechte eind. Dus maak je daar geen zorgen om.

   Succes!

   Martijn

 19. Ik meen mij te herinneren dat het in het verleden mogelijk was om aan te geven dat je je verhaal niet gepubliceerd wilde hebben, maar uit artikel 29 leid ik af dat dat nu niet meer mogelijk is, heb ik dat goed?

  Zijn de voorselecteurs al gekend?

  • Ja, vroeger kon dat, maar dat leidde een paar keer tot vervelende toestanden. Nu kan het dus inderdaad niet meer (zie ook de toelichting op artikel 29: gepubliceerd worden moet je zien als een extra prijs voor de topverhalen).
   De voorselecteurs worden binnenkort bekendgemaakt, in dezelfde stijl als de juryleden.

   • Bedankt voor je snelle reactie, Martijn. Als publicatie een prijs is, geldt artikel 21 dan niet?

 20. Mbt verwijderen persoonsgegevens bij eigenschappen: als ik de eigenschappen in Word bekijk, dan kan ik wel de auteursnaam weghalen, maar niet de naam bij ‘laatst gewijzigd door’. Wat nu?

  • Als het goed is, wordt dat in mijn naam veranderd, op het moment dat ik het verhaal op mijn computer opsla. Dus maak je daar niet druk om.

   Martijn Lindeboom
   PHP organisator

 21. Beste Martijn,

  Wellicht een beetje een stomme vraag, maar is het de bedoeling dat het verhaal logisch verdeeld in het word bestand staat?
  Uiteraard begrijp ik dat er logische alinea’s dienen te zijn (leest wel zo handig), maar is het ook de bedoeling dat er hoofdstukken gemaakt worden? (Zal niet bij ieder kort verhaal nodig zijn, toch?)
  En stel, de juiste instellingen qua regelafstand, lettergrootte, etc. zijn toegepast, maar de laatste 3 zinnen van het gehele verhaal staan op een nieuwe a4, die verder helemaal leeg is. Ziet er best belachelijk uit, maar doet dat ertoe? Of gaat het slechts om het verhaal zelf?

  Mijn excuses als dit toch in het reglement te vinden was, in dat geval heb ik er totaal overheen gelezen…

  Bij voorbaat dank voor het antwoord.

  Met vriendelijke groet,
  DW

  • Beste DW,

   De opmaak en indeling zijn vrij: als het maar werkt voor je verhaal. En een paar zinnen op een verder leeg vel is geen enkel probleem.

   • Bedankt voor het snelle en duidelijke antwoord.

 22. Beste Martijn,

  Ik hoorde pas vrij laat over deze contest. Graag zal ik dan ook willen weten of er ook aan een minimum aantal woorden voldaan dient te worden?

  Vriendelijke groet,
  Maura

  • Beste Maura,

   Er is alleen een maximum aantal woorden: 10.000, geen minimum. Alle verhaalformaten tot het maximum worden even serieus gejureerd, dus als het nog lukt, dan ben je van harte welkom om mee te doen.

   Hoe hoorde je van de PHP?

   Groeten,

   Martijn Lindeboom
   Organisator

   • Geen minimum…. Mm. Ben heel benieuwd naar de reactie van de jury op een titel van één woord en een verhaal van nul woorden.

    • Dat lijkt me duidelijk: daar krijg je een lage waardering voor, want het is niet echt een verhaal. Dus: geen minimum, als het maar een verhaal is.

 23. hallo Martijn,
  Ik zou graag meedoen met de wedstrijd, maar waar kun je je verhaal eigenlijk opsturen?
  Via uw mail misschien? Zo ja, waar zou ik die kunnen vinden?

  • Hallo Amber,

   Lees het reglement goed, daar staat alles in, ook hoe je het verhaal moet opmaken, hoe je het anoniem maakt en hoe het werkt met pseudoniem, opsturen en deelnamegeld overmaken.

   Succes!

   Martijn Lindeboom

 24. Hallo,

  Het lijkt me erg leuk om aan deze schrijfwedstrijd mee te doen! Wat ik mij afvroeg, is het verplicht om in het Nederlands te schrijven? Misschien heb ik erover heen gelezen, maar ik weet even niet meer of dat het aangegeven was of niet.. Is het bijvoorbeeld toegestaan om een Engelstalig verhaal in te zenden?

  Groetjes,
  Madeleine

  • Dag Madeleine,

   Leuk als je meedoet. De PHP is Nederlandstalig (zie artikel 9), dus een Engelstalig verhaal kan niet meedingen. Wie weet lukt het nog om te vertalen of in het Nederlands te schrijven? Je hebt nog twee weken!

   Martijn Lindeboom
   Organisator PHP

 25. Beste Martijn,

  Mijn vraag gaat niet zozeer om het regelement als wel om de PHDag; is het al duidelijk of deze dit jaar gaat plaatsvinden, en zo ja: wanneer? Mijn weekenden zijn namelijk vaak nogal druk, maar ik zou het erg jammer vinden om niet te kunnen…

  Groet, Lotte

  • Hoi Lotte,
   Nee, we hebben nog geen dag geprikt. Maar het is ook nog ongeveer een half jaar weg. We gaan proberen op tijd de plek en de dag aan te kondigen.

   Martijn

 26. Hoi Martijn,

  Ik heb een vraagje over de volgende zin uit het reglement: “ook mogen de verhalen niet zijn aangeboden ter publicatie of reeds bekend zijn bij een jurylid”.

  Wordt hiermee bedoeld: aangeboden ter publicatie aan een van de juryleden (of hun uitgeverijen) of is het in algemene zin?
  Ik heb nl. een verhaal dat ik ooit heb aangeboden aan PF. Het is daar door de ballotage gekomen maar nooit gepubliceerd, en dat zal ook niet meer gebeuren aangezien PF helaas is opgehouden met bestaan. Het verhaal is dus al door verschillende mensen gelezen, maar het is niet bekend bij een van de juryleden of voorselecteurs.

  groetjes,
  Anne

  • Hoi Anne,

   Goede vraag. Het gaat erom dat de wedstrijd niet met plotselinge openbaringen wordt geconfronteerd (zoals een publicatie halverwege de wedstrijd, of een jurylid die een verhaal blijkt te kennen). In jouw geval (de juryleden kennen het verhaal niet en het is wel aangeboden, maar niet gepubliceerd) lijkt me dat geen probleem. Als het verder ook niet bekend kan zijn, dan lijkt het me geen probleem om in te zenden.

   Groeten en veel succes,

   Martijn

   • Duidelijk Martijn, dank je voor je antwoord!

    Groetjes,
    Anne

 27. Ik kan mijn verhaal op tijd ingestuurd krijgen, maar het betalingsformulier pas morgen bij de bank indienen.
  Ben ik dan te laat?
  Ik weet ook niet of het dan wel binnen vijf dagen op jullie rekening zal staan.

  • Geen internetbankieren, begrijp ik? Misschien via een familielid of kennis?

   Succes.

   • Inderdaad, geen internetbankieren. Maar of dat internetbankieren binnen de termijn het geld op jullie rekening krijgt, is maar de vraag. Het blijft een internationale betaling.

    • Met internetbankieren is het tot nu toe ook vanuit België, Duitsland en Frankrijk binnen twee dagen bij mij bijgeschreven.

 28. Hoi,

  Ik wilde even vragen: er staat in het reglement dat je in de email je adres moet staan. Is dat het adres waar je woont of je e-mailadres?
  Alvast bedankt.

  Groetjes Anne

  • Je email adres is duidelijk als je opstuurt, dus het gaat hier om je woonadres (straat, nummer, postcode, plaats).

 29. Heej

  Ik heb mijn verhaal om 00:00 uur ingestuurd en ik heb nog steeds een bevestiging. Hoe lang duurt dat precies?

  Groetjes Anne


LEAVE A COMMENT